Sikkerhedsdatablad - Frisk beton

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Leverandør:   K.G. Beton A/S, Odinsvej 8, 7200 Grindsted Tlf.: 76733131

Revision: 24-03-2015 / PBB          

Erstatter den: 14-05-2009                   

Anvendelse: Byggemateriale til betonkonstruktioner.                                           

2. Fareidentifikation

Ætsningsfare. Yderligere information Arbejde med fiberbeton kan give rifter og sår på grund af fibrene.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr. 266-043-4 Stoffer Portland cement Klassificering Xi; R37/38-41 w/w % 30 Einecs nr. 268-627-4 Stoffer Asker (Flyveaske) Klassificering Xn; R48/20 Xi; R36/37/38 w/w % 10

Note Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Øvrige oplysninger Frisk beton er en blanding af sand og sten med et bindemiddel hovedsagelig bestående af cement, flyveaske og vand. I specielle produkter kan endvidere indgå plast- eller stålfibre. Produktet indeholder under 0,0002 % chrom VI i forhold til cementmængden.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Der er ingen farlige dampe over produktet. Derfor ikke relevant. Indtagelse Skyl straks munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.  Fremkald ikke opkastning.  Søg omgående læge. Hud Fjern straks forurenet tøj.  Vask huden længe og grundigt med vand.  Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjne Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.  Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Produktet kan ikke brænde.  Slukningsvand, som har været i kontakt med produktet, kan være ætsende. Hærdet beton kan styrkemæssigt svækkes, afskalle eller opføre sig eksplosionsagtigt.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.  Små mængder spild opsamles til evt. genbrug.  Større mængder spild inddæmmes og efterlades til hærdning.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Opbevaring Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.  Kan ikke opbevares ubegrænset i frisk tilstand.  Beskyt mod vand og andre materialer indtil udstøbning.  Undgå specielt kontakt med syre, da syren nedbryder betonen.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.   Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Åndedrætsværn Ikke påkrævet. Handsker og beskyttelsestøj Brug beskyttelseshandsker der kan modstå mekanisk slid og alkali.  Ved gennemslid af handsken skiftes denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Brug knæbeskyttelse ved knæliggende arbejde. Ved gulvbeton anvendes vandtætte støvler.  Brug særligt kraftige handsker ved arbejde med stålfiberbeton. Øjenværn Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Grænseværdier Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Fugtig masse. Lugt: Lugtfri. pH (koncentrat): 11-12,5. Massefylde: 2-2,5 g/ml Opløselighed i vand: Blandbar, Selvantændelsestemperatur: Ikke selvantændeligt. Eksplosionsgrænser: Ikke eksplosivt. Antændelsestemperatur: Ingen.

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  Hærder til en fast masse i løbet af få timer.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut Indånding Der er ingen farlige dampe over produktet. Derforikke relevant. Indtagelse Kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og omkring munden. Hudkontakt Virker ætsende og giver brændende smerte,rødme,blærer og ætssår.  Arbejdemed fiberbeton kan give rifter og sår på grund af fibrene. Øjenkontakt Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab. Langtidsvirkninger Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Ved direkte udslip til vandmiljøet vil produktet lokalt ændre pH. Mobilitet Hærdet produkt er ikke mobilt. Persistens og nedbrydelighed Hærdet produkt er ikke biologisk nedbrydeligt. Bioakkumulationspotentiale Hærdet produkt er ikke bioakkumulerbart.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Hærdet beton er ikke farligt affald. Kontakt kommunen for anvisning af håndtering. Brug nedenstående kode til affaldsregistrering. EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 17 01 01  Beton

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Ætsende Faresymboler: C R-sætninger Ætsningsfare.(R34) S-sætninger Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26) Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. (S36/37/39) Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig, vis etiketten, hvis det er muligt. (S45) Andenmærkning Ingen. Anvendelsesbegrænsning Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. Krav om uddannelse Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Anvendtekilder Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave. At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005. Øvrigeoplysninger Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). OrdlydafR-sætningeripunkt3 R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Der er foretaget ændringer i følgende punkter Alle

  

Ansvarsfraskrivelse ved købers efterdosering.

K.G. Beton A/S har i forbindelse med levering af dette læs konstateret, at kunden ønsker at efterdosere eget tilsætningsstof til betonen. Dette kan indebære risiko for skade på betonen og dens egenskaber.

Undertegnede modtager af betonen erklærer herved, at jeg ikke vil gøre K.G. Beton A/S ansvarlig for eventuelle virkninger heraf, og at jeg vil holde K.G. Beton A/S skadesløs med hensyn til eventuelle kran, som rejses af tredjemand over K.G. Beton A/S som følge heraf.

Her for kvitteres.:

 

__________________________________________

 

 

Ansvarsfraskrivelse, skade forvoldt af rotervogn mv.

K.G. Beton A/S har i forbindelse med levering af dette læs konstateret, at kørsel indebærer risiko for skader som følge af bilens vægt, i form af trykkede eller knækkede fliser, skade på betonrør, brøndskader, ødelagt have eller indkørsel eller lignende, eller som følge af brug af bånd og/eller slidsker gennem døre og vinduer eller lignende.

Undertegnede modtager af betonen erklærer herved, at jeg ikke vil gøre K.G. Beton A/S eller dennes transportør ansvarlig for sådanne mulige skader, og at jeg vil holde K.G. Beton A/S skadesløs med hensyn til eventuelle krav, som rejses af tredjemand, overfor K.G. Beton A/S vedrørende tilsvarende skader.

 

Her for kvitteres.:

 

_________________________________________

 

Download PDF version: Her