Produkter

Valg af beton

Ved valg af beton skal følgende specificeres:

  • Kontrolklasse
  • Trykstyrkeklasse
  • Miljøklasse
  • Eksponeringsklasse
  • Chloridklasse
  • Maks. stenstørrelse, Dmaks.
  • Konsistens

 

Kontrolklasse
Kontrolklasser betegnes med L, N eller S for hhv. lempet, normal og skærpet kontrolklasse. Hvis ikke andet er anført, kan det forventes, at der anvendes normal kontrolklasse.

Trykstyrkeklasse
Betons trykstyrkeklasse er udtryk for den karakteristiske trykstyrke i MPa ved 28 døgns hærdning.

Trykstyrken bestemmes på 300 mm betoncylindre med en diameter på 150 mm (fck,cyl) eller  på 150 mm betonterninger (fck,cube). 

Styrkeklassen angives som f.eks. C20/25, hvor første tal angiver cylindertrykstyrken (fck,cyl) og andet tal angiver terningestyrken (fck,cube).

Fabriksbeton kan i henhold til gældende standarder leveres i trykstyrkeklasser fra C8/10 til C100/115.

Miljøklasse
Miljøklasser betegnes med P, M, A eller E for hhv. passiv, moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse. For hver konstruktionsdel skal der specificeres en miljøklasse, ud fra de klima- og miljøpåvirkninger, som konstruktionsdelen forventes at blive udsat for.

Til passiv miljøklasse hører tørt miljø, hvor korrosion ikke forekommer.

Til moderat miljøklasse hører fugtigt miljø, hvor der ikke er risiko for frostpåvirkning i kombination med vandmætning, og hvor der ikke i nævneværdig grad kan tilføres alkalier og/eller chlorider til betonoverfladen.

Til aggressiv miljøklasse hører fugtigt miljø, hvor der kan tilføres alkalier og/eller chlorider til betonoverfladen, eller hvor der forekommer kraftig fugtbelastning med risiko for vandmætning i kombination med frostpåvirkning.

Til ekstra aggressiv miljøklasse hører fugtigt miljø, hvor der enten tilføres eller ophobes store mængder alkalier og/eller chlorider ved betonoverfladen.

Eksempler på hvilke miljøklasser, der normalt bør vælges til de enkelte konstruktionsdele kan findes under valg af miljøklasse.

Eksponeringsklasse
DS/EN 206-1 definerer 18 forskellige eksponeringsklasser, der beskriver de miljøpåvirkninger, hver konstruktionsdel kan være påvirket af.

Eksponeringsklasserne er i DS 2426 grupperet under de fire miljøklasser: P, M, A og E.

Eksempler på, hvilke miljøklasser og tilhørende eksponeringsklasser der normalt bør vælges til de enkelte konstruktionsdele kan findes under valg af miljøklasse.

Chloridklasse
Beton skal opfylde krav til maks. chloridindhold defineret i DS/EN 206-1 ved chloridindholdsklasser, der betegnes fx Cl 0,20, hvilket betyder at krav til maks. chloridindhold er 0,20.

Maks. stenstørrelse, Dmaks.
Nominel maksimal kornstørrelse for tilslag, Dmaks. skal specificeres ud fra geometrien af den aktuelle konstruktion og armeringens tæthed.

Konsistens
Betonens konsistens ved levering skal specificeres enten ved angivelse af en tilstræbt værdi eller ved en konsistensklasse som defineret i DS/EN 206-1.